Có 1 kết quả:

yán zhī yǒu wù

1/1

yán zhī yǒu wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of one's words) to have substance