Có 1 kết quả:

yán jiào bù rú shēn jiào

1/1

Từ điển Trung-Anh

Explaining in words is not as good as teaching by example (idiom). Action speaks louder than words.