Có 1 kết quả:

yán guī zhèng zhuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to return to the topic (idiom)
(2) to get back to the main point