Có 1 kết quả:

yán yóu zài ěr

1/1

Từ điển Trung-Anh

words still ringing in one's ears (idiom)