Có 1 kết quả:

yán zhě wú yì , tīng zhě yǒu xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to take a casual remark to heart (idiom)