Có 1 kết quả:

yán ér yǒu xìn

1/1

yán ér yǒu xìn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to speak and keep one's promise (idiom); as good as one's word