Có 1 kết quả:

jì suàn jī duàn céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

CT, computed tomography (medical imaging method)