Có 1 kết quả:

jì liàng

1/1

jì liàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) measurement
(2) to calculate