Có 1 kết quả:

tǎo jià huán jià

1/1

Từ điển Trung-Anh

to haggle over price