Có 1 kết quả:

tǎo chī ㄊㄠˇ ㄔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to beg for food