Có 1 kết quả:

tǎo fàn

1/1

tǎo fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ask for food
(2) to beg