Có 1 kết quả:

xùn dǎo zhí wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ministry
(2) the teaching of a religious leader