Có 1 kết quả:

shàn xiào

1/1

shàn xiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ridicule
(2) to mock