Có 1 kết quả:

jì shì běn

1/1

jì shì běn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) notebook
(2) paper notepad
(3) laptop computer