Có 1 kết quả:

jì shì bù

1/1

jì shì bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a memo book (recording events)