Có 1 kết quả:

jì niàn pǐn

1/1

jì niàn pǐn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) souvenir
(2) memorabilia