Có 1 kết quả:

jì yì qì

1/1

jì yì qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

memristor (memory transistor)