Có 1 kết quả:

é wù

1/1

é wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) error in a text
(2) text corruption