Có 1 kết quả:

jué qiào

1/1

jué qiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) secret
(2) trick
(3) knack
(4) key