Có 1 kết quả:

nè nè

1/1

nè nè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of speech) indistinct
(2) mumbling
(3) hesitating