Có 1 kết quả:

fǎng xún

1/1

fǎng xún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to enquire
(2) to search

Một số bài thơ có sử dụng