Có 1 kết quả:

fǎng qīn wèn yǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to visit friends and relations (idiom)