Có 1 kết quả:

shè zài

1/1

shè zài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) located at
(2) set up in a particular location

Một số bài thơ có sử dụng