Có 1 kết quả:

shè sè

1/1

shè sè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to paint
(2) to color