Có 1 kết quả:

shè jì guī fàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) design norm
(2) planning regulations