Có 1 kết quả:

shè fáng

1/1

shè fáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to set up defenses
(2) to fortify