Có 1 kết quả:

xǔ xià

1/1

xǔ xià

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to make a promise

Một số bài thơ có sử dụng