Có 1 kết quả:

xǔ hé

1/1

xǔ hé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to allow
(2) permit

Một số bài thơ có sử dụng