Có 1 kết quả:

sù zhū

1/1

sù zhū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to appeal (to reason, sentiment, charity etc)
(2) to resort to (a course of action)