Có 1 kết quả:

zhěn duàn

1/1

zhěn duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) diagnosis
(2) to diagnose