Có 1 kết quả:

zhěn liáo

1/1

zhěn liáo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

diagnosis and treatment