Có 1 kết quả:

zhěn mài

1/1

zhěn mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel the pulse (TCM)
(2) Taiwan pr. [zhen3 mo4]

Một số bài thơ có sử dụng