Có 1 kết quả:

zhù dìng

1/1

zhù dìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to foreordain
(2) to be bound to
(3) to be destined to
(4) to be doomed to
(5) inevitably