Có 1 kết quả:

píng pàn

1/1

píng pàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to judge (a competition)
(2) to appraise