Có 1 kết quả:

zǔ zhòu

1/1

zǔ zhòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to curse

Một số bài thơ có sử dụng