Có 1 kết quả:

cí pín xiào yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

word frequency effect (psych.)