Có 1 kết quả:

shì tàn

1/1

shì tàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sound out
(2) to probe
(3) to feel out
(4) to try out