Có 1 kết quả:

shì liàn ㄕˋ ㄌㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to refine with fire