Có 1 kết quả:

shì tīng

1/1

shì tīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) audition
(2) to give sb an audition
(3) to check by listening

Một số bài thơ có sử dụng