Có 1 kết quả:

gòu bìng

1/1

gòu bìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to denounce
(2) to castigate