Có 1 kết quả:

guǐ yì

1/1

guǐ yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) strange
(2) weird

Một số bài thơ có sử dụng