Có 1 kết quả:

guǐ mì

1/1

guǐ mì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) secretive
(2) furtive
(3) surreptitious