Có 1 kết quả:

guǐ xiào

1/1

guǐ xiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) smirk
(2) insincere smile