Có 1 kết quả:

guǐ jì duō duān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) deceitful in many ways (idiom); wily and mischievous
(2) full of craft and cunning