Có 1 kết quả:

guǐ jué

1/1

guǐ jué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) weird
(2) sly
(3) treacherous

Một số bài thơ có sử dụng