Có 1 kết quả:

huà wù yuán ㄏㄨㄚˋ ㄨˋ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

phone operator