Có 1 kết quả:

huà duō bù tián

1/1

Từ điển Trung-Anh

too much talk is a nuisance (idiom)