Có 1 kết quả:

Gāi yǐn

1/1

Gāi yǐn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Cain (name)
(2) Cain (biblical character), a figure of Judeo-Christian-Muslim mythology