Có 1 kết quả:

xiáng jìn wú yí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) exhaustive
(2) thorough