Có 1 kết quả:

xiáng xì

1/1

xiáng xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) detailed
(2) in detail
(3) minute